Elevrådvedtægter

§ 1 Navn og sammensætning

Navnet er 'Elevrådet'. Det repræsenteres af 2 elever fra hver klasse i 1.g/h, 2.g/h og 3.g.

§ 2 Formål

 1. Elevrådet skal tage vare på elevernes interesser ved Brøndby Gymnasium inden for områderne: Undervisning, skolens fysiske rammer, kultur, sport, underholdning, socialt  samvær m.v.
 2. Rådet skal være elevernes talerør til skolens ledelse og bestyrelse.
 3. Rådet skal fremme samarbejdet mellem elever og lærere bl.a. ved hjælp af fællesarrangementer.

§ 3 Rettigheder og pligter

 1. Rådet skal samarbejde med skolens bestyrelse, rektor og andre skoler.
 2. Rådet skal sørge for, at forslag fra eleverne bliver behandlet i elevrådet.
 3. Rådet kan være medlem af en landsdækkende elevrådsorganisation.
 4. Som repræsentant er man valgt for et år ad gangen. Året går fra valgdag til valgdag.
 5. Der skal være mulighed for at drøfte ting med elevrådet over Outlook under 'Elevråd'.

§ 4 Valg

 1. Valg af repræsentanter foregår således: repræsentanter for 1. årgang vælges den anden uge i november, øvrige repræsentanter (gen)vælges ifm. den årlige elevrådscamp i april. Elevrådets lederskab konstitueres på elevrådscampen.
 2. Valgdagen for 1. årgang faciliteres af elevrådet.
 3. Inden valget skal de, der ønsker at være repræsentanter, fortælle deres klasse, hvorfor man vil i elevrådet og evt., hvad man vil arbejde for.
 4. Selve valget foregår i klasserne og man kan kun stemme på elever fra sin egen klasse.
 5. Hvis flere end 2 kandidater får lige mange stemmer, skal der ske omvalg. Her har hver elev en stemme. Er der herefter fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.
 6. Efter valget på 1. årgang deltager repræsentanterne i elevrådet.
 7. Når man er valgt som repræsentant, skal man deltage i elevrådsarbejdet i et år. Kun hvis man har en speciel årsag, kan man få lov at træde ud. elevrådet skal oplyses herom.
 8. Der vælges en forperson og en næstforperson samt evt. en sekretær for elevrådet, jf. § 4, pkt. 1.

§ 5 Elevrådsmøder

 1. Forpersonen indkalder til møder en gang om måneden.
 2. Dagsordenen skal være udleveret i forvejen.
 3. Ved beslutninger i elevrådet skal klasserepræsentanterne tage hensyn til klassens meninger.
 4. Alle afstemninger i rådet foregår ved almindeligt stemmeflertal. Et medlem i rådet kan altid kræve skriftlig afstemning. Rådet er altid beslutningsdygtigt, såfremt mødet er rettidigt varslet i henhold til vedtægterne.
 5. Kontoret skal informeres om elevrådets mødedatoer og tidspunkter. Forpersonen sørger for dette.

§ 6 Vedtægtsændringer og nye vedtægter

 1. Elevrådet fremsætter ændringsforslag. Forslag til vedtægtsændringer/nye vedtægter skal til høring i alle klasser.

§ 7 Repræsentation i skolens bestyrelse

 1. Én elev skal være repræsenteret i skolens bestyrelse.
 2. Gymnasiets elevrådsforperson er selvskrevet til den ene post. Næstforpersonen er suppleant for denne.


Bilag til § 5 - Forretningsgangen i elevrådet
Forpersonens opgaver

 • indkalde til elevrådsmøder ifølge det aftalte
 • sørge for at alle indkomne forslag bliver sat på dagsordenen
 • udarbejde dagsorden
 • deltage i bestyrelsesmøder
 • deltage i ca 5 møder med ledelsen om året
 • sammen med rektor tilrettelægge den årlige elevrådscamp
 • tage vare på elevrådets interesser i alle råd og udvalg, som elevrådet er repræsenteret i, dvs. være opmærksom på, at elevrådet bliver gjort synligt og at dets meninger bliver hørt
 • hente og gennemgå post samt informere Elevrådet herom

Næstforpersonens opgaver

 • være suppleant for forpersonen, hvis denne er fraværende
 • have ansvaret for at vedtægterne overholdes i Elevrådet
 • deltage i PR-møder, hvis behov

Sekretærens opgaver

 • skrive referat fra møderne. Ny dagsorden med ny mødedato sættes på referatet
 • notere, hvem der deltager i møderne
 • sørge for, at referatet udleveres inden for en uge efter elevrådsmødet
 • sekretæren binder sig for et år (valgdag til valgdag)

Opgaver til elevrådet

 • vedtage en afstemning om et festudvalg
 • festudvalget skal planlægge festerne (dato, sted, tema mm.)
 • festudvalget skal holde et afsluttende møde med elevrådet og få afgjort de sidste ting
 • festudvalget skal købe alt ind til festerne og sørge for oprydning efter festerne
 • sørge for, at eleverne er tilfredse med maden, og at der er en god mad- og ordenspolitik
 • sørge for tilmelding til fodbold- og håndboldturneringer
 • sørge for udflugter evt. med overnatning (socialt samvær) evt. overlevelsestur, kanotur og cykeltur
 • sørge for Fredagscafé
 • arrangere den årlige elevaktivitetsdag

Punkterne om festudvalget står i kursiv, da der er ønsker i elevrådet om at gendrøfte den nuværende form i det nye elevråd, det kommende skoleår.

 

PS/Julie maj 2023