Hjem Sitemap
 
 


BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Bestyrelsen varetager gymnasiets overordnede ledelse.

Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor og andet personale, træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, fastsætter størrelsen af skolepengene samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift, herunder ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i § 18 h, stk. 7, i gymnasieloven og med skolens vedtægter.
Bestyrelsen har ansvar for institutionens økonomiske forhold, men den daglige administration varetages af rektor. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Forældre til elever, elever, der er myndige, og fastansatte ved skolen, har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen, og bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

Ifl. vedtægterne udpeges bestyrelsesmedlemmerne for en 3-årig periode og genvalg kan finde sted.

Nye medlemmer indstilles af Brøndby Gymnasiums bestyrelsesformand og godkendes af bestyrelsen.

 

To medlemmer skal have eller have haft en relation til elitesport. Ligeledes skal to medlemmer med en erhvervsmæssig baggrund, hvor IT foretrækkes. Endelig skal et medlem have en baggrund indenfor uddannelsesområdet.

 

Et medlem og 1 suppleant vælges af og blandt forældre til elever på Brøndby Gymnasium.

 

 

Bestyrelsens sammensætning, skoleåret 2019-20

 

Med stemmeret:
 

Navn Udpeget af:
Lars Rasmussen, Bestyrelsesformand Erhverv og IT
Søren Henriksen (Næstformand) Eliteidræt

Uffe Kåre Jensen

Eliteidræt og erhverv
Martin Zachariasen Uddannelse og IT
Pernille Marott Winkler Erhverv og uddannelse
Stinna Mortensen Erhverv og uddannelse
Tine Rosenbäck Forældrerepræsentant

 

 

 

 

Uden stemmeret:
Pia Sadolin (rektor)

Stina Hansen (lærerrepræsentant)
Thea Teller Blume (elevrådsrepræsentant) 

Associeret: Sanne Midtgaard (vicerektor og protokolør)

 

Læs vedtægterne her - vedtaget på bestyrelsesmødet d. 6. maj 2019, godkendt af UVM.

 

Læs årsrapport fra 2018 her

 

Læs møderækkefølge & protokollater her

 

PS 6./8.-2019