Hjem Sitemap
 
 


BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Bestyrelsen varetager gymnasiets overordnede ledelse.

Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor og andet personale, træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, fastsætter størrelsen af skolepengene samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift, herunder ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i § 18 h, stk. 7, i gymnasieloven og med skolens vedtægter.
Bestyrelsen har ansvar for institutionens økonomiske forhold, men den daglige administration varetages af rektor. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Forældre til elever, elever, der er myndige, og fastansatte ved skolen, har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen, og bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

Ifl. vedtægterne udpeges bestyrelsesmedlemmerne for en 3-årig periode og genvalg kan finde sted.

3 medlemmer udpeges af DI, 2 medlemmer udpeges af Danmarks Idræts-Forbund og 2 medlemmer udpeges af BG’s bestyrelse.

 

Bestyrelsens sammensætning, skoleåret 2016-17

 

 

Navn 1. periode 2. periode 3. periode 4. periode På valg i:
Lars Rasmussen   x     2018
Laila Ottesen     x   2017
Anne-Mette Brandt   x     2019
Søren Henriksen   x     2019
Stine Lyndgaard Thorhauge x       2018
Helge Skramsø x       2018
Camilla Andersen x       2019

 

Derudover:

 

Uffe Kåre Jensen (forældrerepræsentant) far til Sofie Neel Jensen 2013s, uffe.k.jensen@hotmail.com
Tine Rosenbäck (forældresuppleant) Mor til Nikolai S. Rosenbäck 2015s, famhvid@webspeed.dk

 

Uden stemmeret:
Stina Hansen (lærerrepræsentant)
Trine Hammer (elevrådsrepræsentant) 

Associeret: Thomas Holbech Anker

 

Læs vedtægterne her - vedtaget på bestyrelsesmødet d. 15.5.2017, godkendt af UVM d. 15.5., underskrives af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Læs møderækkefølge & protokollater her

 

PS 12.8.2016